محمد امین توتونچیان

amin@pnu.ac.ir
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تحقیقات در مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
دانشگاه پیام نور تهران
استادیار
مهندسی عمران
علم و صنعت ایرانکارشناسیمهندسی عمران - عمران13831387
علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدمهندسی عمران - خاک و پی13871389
علم و صنعت ایراندکتری تخصصیمهندسی عمران - خاک و پی13891395
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها3 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ژئوتکنیک لرزه ای
تکنیک های بهسازی خاک
سیستم های پایدارسازی گودهای شهری و غیرشهری
مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک
سیستم های پایش و مانیتور گودهای شهری و غیرشهری
مدلسازی های فیزیکی و عددی در مهندسی ژئوتکنیک
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :