داود درویشی سلوکلائی

darvishidavood@yahoo.com
09112510218
www.dmathpnu.com
d_darvishi@pnu.ac.ir
darvishidavood@yahoo.com
بهینه سازی، منطق فازی، نظریه سیستم های خاکستری، عدم قطعیت، تحقیق در عملیات، برنامه ریزی خطی
دانشگاه پیام نور استان مازندران
استادیار
ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
مازندرانکارشناسیریاضی کاربردی13771381
پیام نور مرکز تبریزکارشناسی ارشدریاضی کاربردی - انالیز عددی13821385
مازندراندکتریریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات13911395
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه25 مورد مشاهده
مبانی تحقیق در عملیات1391تالیفعلوم رایانه
سکوت عشق،سروش دل1394تالیفمولفان تهران
(بنيادي) ارائه يك الگوريم تحليل بوششي داده ها در داده كاوي 1390.10.10 1391.10.10وحيدي جواد کارفرماي طرح: بيام نور مازندران ناظر علمی :
(بنيادي) استفاده از روش تبديل يافته ديفرانسيل براي حل رده هايي از معادلات خطي و غير خطي 1390.11.11 1391.11.11وحيدي جواد کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) كاربرد بهينه سازي فازي درتنظيم جيره خوراكي گاوهاي شيري کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نورمازندران ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي اثربخشي اجراي دوره فناوري اطلاعات بر عملكرد كاركنان دانشگاه پيام نور 1389.01.15 1390.10.15  ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :