فرین پاینده

farrinpayandeh@yahoo.com
payandeh.aut.ac.ir
f_payandeh@pnu.ac.ir
فیزیک نظری ( فیزیک بنیادی- مکانیک کوانتومی - نظریه میدانهای کوانتومی - گرانش - کیهانشناسی - اپتیک کوانتومی )
مرکز تبریز
استادیار
فیزیک
دانشگاه تبریزکارشناسیفیزیک کاربردی13711375
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدفیزیک نظری- اختر فیزیک13761379
دانشگاه امیرکبیر (تهران)دکتریفیزیک نظری13821387
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI27 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه45 مورد مشاهده
کتاب جامع و خود آموز روشهای ریاضی در فیزیک1392تالیف 
ریاضی فیزیک 31391تالیف 
Non-Hermitian Hamiltonians in Quantum Physics1395تالیفSpringer
تشریح و تحلیل مسایل الکترو دینامیک جکسون1388تالیف 
تشریح کامل مسایل فیزیک هالیدی اکتریسیته و مغناطیس1388تالیف 
فیزیک برای تحصیلات تکمیلی1387تالیف 
الکترو دینامیک کلاسیک1387ترجمه 
تشریح کامل مسایل فیزیک هالیدی1387تالیف 
تشریح کامل مسایل مبانی نظریه الکترو مغناطیس ریتس و میلفورد تالیف 
تشعشع جسم سیاه و نگاهی به ایده های پلانک1387تالیف 
(بنيادي) بررسي اختلالي ضربانهاي ستاره اي  ناظر علمی :
(بنيادي)مطالعه ای بر روش های ممکن برای آشکارسازی امواج گرانشی  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي خصوصيات سينماتيكي مسيرهاي ژئودزيك زمان گونه و نورگونه در نظريات گرانشي و   ناظر علمی : دکتر مرتضی محسنی
(بنيادي) حل استاتيك خلا با تقارن كروي براي نظريه جديد گرانشي وابسته به ميدانهاي اسكالر و بررسي مشخصات سينماتيكي و ديناميكي فضا- زمان حاصل از حل معادلات ميدان   ناظر علمی : دکتر حسین متولی
ابربارها در فضا-زمان دوسیته: تأثیرات ابر تقارن در انبساط شتابدار عالم  ناظر علمی : دکتر زهرا عینی
نظريات پيمانه اي و كاربرد آنها در توجيه فر آيندهاي فيزيكي با كمك شبه ذرات 1395  ناظر علمی : دکتر کیوان محمود اقدمی
(كاربردي) ترموديناميك ابر شاره هاي نسبيتي در فضا زمان (پاد دو سيته 1393.02.01 1393.06.11فتحي محسن ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي اسپري ها روي حاصلضرب پيچ دار منيفو لدهاي فينسلري و كاربردهاي آنها علي پورفخري يوسف-396971 ناظر علمی :
(بنيادي) انتگرالهاي واگراي الكترو ديناميك كوانتومي در فضاي كرين 1389.03.08 1389.06.08کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي مسير حركت ذره باردار و جرمدار در فضاي اطراف سياهچالههاي شوارتزشيلدي با در نظر گرفتن اثر خود -نيروي الكتريكي 1391.04.18 1391.11.30  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي نسخه اصلي پارادوكس اي پي آر و حالتهاي انرزي منفي 1389.07.19 1389.12.23  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي مفاهيم كيهان شناسي استاندارد براي يك مدل خاص از گرانش اف-آر و توجيه اثرات انرژي تاريك 1392.01.26 1392.06.18  ناظر علمی :
(بنيادي) حل جديد با تقارن كروي براي معادلات ميدان كنفورم در حالت خلا بررسي هندسه مسيرهاي بحراني 1390.07.05 1390.12.01  ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :