سیدحسین بنی طبا

h.banitaba@pnu.ac.ir
banitaba_h@yahoo.com
دانشگاه پیام نور استان یزد- مرکز اردکان
استادیار
شیمی- شیمی آلی
دانشگاه صنعتی اصفهانکارشناسیشیمی محض13801384
دانشگاه كاشان رتبه دوم كارشناسي ارشد شيمي آلي13851387
دانشگاه كاشان دكتري شیمی آلی13871390
مدیریتیپیام نور اردکانسرپرست مرکز پژوهشی شیمی محیط زیست پیام نور اردکان1395 
رتبه های علمی کسب شده و جوایز1 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI14 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
سلاح پنهان1389تدویندعوت
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
1. مهارت كافي در تهيه تركيب¬هاي آلي، شناسايي تركيب¬هاي آلي با استفاده از روش¬هاي طيف بيني، كاربرد كاتاليزگرها در تهيه¬ي مواد آلي، مطالعه كافي و مناسب در زمينه فن آوري نانو، تهيه¬ي نانو ذرات فلزي و اكسيدهاي فلزي در اندازه¬ي نانو
2. مهارت كافي در کليه¬ی روش¬های آزمايشگاهی موجود براي خالص سازي و جداسازي نمونه از ناخالصي از جمله خالص سازي حلال¬ها به روش¬هاي گوناگون، جداسازي تركيب¬هاي ناخالص تهيه شده به روش نو بلور كردن، كروماتوگرافي ستوني، تصعيد و كروماتوگرافي لايه نازك
3. مسلط به تفسير طيف¬هاي NMR و روش¬هاي دو بعدي
3. مسلط به تفسير تصاویر SEM, EDS, DLS
3. مسلط به کار با دستگاههای BET, Particle Size Analyzer, AFM
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :