دکتر حسین نجفی

drhossiennajafi@yahoo.com
09146191086
drhossiennajafi@yahoo.com
http://drhossiennajafi.blogfa.com
آموزش الکترونیکی، آموزش از دور ، آموزش عالی از دور
دانشگاه پیام نور استان اردبیل
استادیار
علوم تربیتی
دانشگاه پیام نور تهراندکتریبرنامه ریزی آموزش از دور  
دانشگاه تربیت معلم سابق - خوارزمی جدیدکارشناسی ارشدفلسفه آموزش و پرورش  
دانشگاه اهوازکارشناسیآموزش ابتدایی  
اجراییدانشگاه پیام نور خلخالهیات علمی  
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی7 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه20 مورد مشاهده
نظریه پیچیدگی و فلسفه تعلیم و تربیت1393ترجمهراز نهان
برنامه ریزی آموزش از دور1396تالیفانتشارات سبز رایان گستر
Distance education and E Learning2015تالیفLAMBERT germany
آشنایی با اصول و مبانی محتوی الکترونیکی1396تالیفانتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان
نگاهی به نظام آموزش از دور( با تاکید بر مبانی، نظریه ها و نسل ها)1395تالیفانتشارات جهاد دانشگاهی
دیدگاه های تربیتی(مجموعه مقالات)1395تدوینسبزرایان گستر
    
    
برنامه ریزی آموزشی برای یادگیری بهتر1395تالیفمهاتما گاندی
  تالیف 
طراحی و تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدل اسکورمحسین نجفی ناظر علمی : دانشگاه پیام نور استان اردبیل
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :