دکتر مجید ایرانپور مبارکه

majid.iranpour@gmail.com
031-52673381
iranpour@pnu.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=hRDfbCIAAAAJ&hl=en
https://ir.linkedin.com/in/majid-iranpour-11858860
majid.iranpour@gmail.com
داده کاوی و شناسایی الگو، پردازش تصویر و بینایی ماشین، بازیابی اطلاعات، یادگیری ماشین، پردازش زبان طبيعي
دانشگاه پیام نور استان اصفهان
استادیار
مهندسی فناوری اطلاعات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهکارشناسیمهندسی کامپیوتر - نرم افزار13791383
دانشگاه علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک13851387
دانشگاه صنعتی شاهروددکتری تخصصیمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی13901395
آموزشیدانشگاه پيام نور مباركهعضو هيات علمي1389 
رتبه های علمی کسب شده و جوایز2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها12 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تعیین ایستگاههای بهینه سیستم حمل و نقل کارکنان فولاد سبادکتر محمود لطفی، دکتر سهیل سلحشور ناظر علمی : شركت فولاد مباركه - فولاد سبا
سیستم ارزیابی رضایتمندی مشتریان داخل و خارج شرکت فولاد مبارکهدکتر محمود لطفی ناظر علمی : شرکت فولاد مبارکه
سیستم ارزیابی رضایت مندی تامین کنندگان شرکت فولاد مبارکهدکتر محمود لطفی ناظر علمی : شرکت فولاد مبارکه
طرح جامع خط و زبان فارسی در محیط رایانه  ناظر علمی : دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :