مهناز سرائی

m_saraei@pnu.ac.ir
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، مرکز تبریز
استادیار
شیمی
سیستان و بلوچستانکارشناسیشیمی کاربردی13721376
تبریزکارشناسی ارشدشیمی آلی13771380
تبریزدکتریشیمی آلی13801386
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI23 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه31 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
كربوكسي متيل سلولز پيوند شده كوالانسي به نانو ذرات مغناطيسي ( امكان نوشتن فرمول به زبان نگليسي وجود ندارد ) به عنوان يك سيستم موثر براي حذف متيلن بلو از محلولهاي آبي .  ناظر علمی :
نانوكوپليمرشانه اي گرافن اكسيد -پلي2-هيدروكسي اتيل متا كريلات -پلي كاپرولاكتون به روش پليمريزاسيون ATRPوحلقه گشاو بررسي ساختار وخواص ميسلي نانو كوپليمر حاصل   ناظر علمی :
اصلاح پليمر طبيعي سلولز باپيوند زدن كنترل شده استايرن بااستفاده از روش پليمريزاسيون راديكالي حد واسط نيتروكسيدي واينيفرتر tempoوتهيه نانو كامپوزيت پليمر اصلاح شده  ناظر علمی :
تهيه كوپليمرهاي پيوندي از پلي انيلين با2-هيدروكسي اتيل متا كريلات و ان ايزوپروپيل اكريل اميد شناسايي ساختار وبررسي برخي خواص انها   ناظر علمی :
سنتز و شناسايي پليمرهاي كريستال مايع بر پايه ي هيدروكسي پروپيل سلولز حاوي آزوبنزن: سنتز، بررسی خواص و تشکیل نانو ذرات  ناظر علمی :
سنتز نانو ذرات znoبه كمك اغاز گر روي اكسالات وبررسي تاثير سور فكتات  ناظر علمی :
تهيه كوپليمر دسته اي پلي اتيلن كليگول - پلي كاپرولاكتون/نانو تيوپ كربني چند ديواره از طريق پليمريزاسيون شيميايي و بررسي برخي خواص آن  ناظر علمی :
سنتز ، شناسايي و محاسبات كوانتومي كمپلكسهاي جيوه با تري آزن هاي متقارن و نامتقارن1و3 بيس 2و4 دي كلروفنيل تري آزن  ناظر علمی :
پيوند زدن كنترل شده متيل متا آكريلات بر روي پلي اتيلن با استفاده از پليمريزاسيون زنده راديكالي و تهيه نانو كامپوزيت هاي مربوطه  ناظر علمی :
تهیه پلی استر آلیفاتیک-پلی تیوفن رسانای چند شاخه ای بر مبنای مونومر 2،2-بیس(هیدروکسی متیل)پروپیونیک اسید و2-اتیل 2-هیدروکسی متیل 1،3-پروپان دی ال و بررسی خواص آن ها  ناظر علمی :
سنتز نانو کامپوزیت چیتوسان- پلی آنیلین- مالئیک انیدرید- پلی استایرن/روی اکسید با روش ساده پلیمریزاسیون درجا و بررسی خواص حرارتی- هدایتی کامپوزیت تشکیل شده  ناظر علمی :
محاسبات کوانتمی روی جذب و حذف تیوفرمیک اسید روی نانو قفس نیترید بور B12N12با استفاده از تئوری تابعیت چگالی   ناظر علمی :
بررسی کارایی نانو کامپوزیت  ناظر علمی :
تهیه و بررسی بیو نانوکامپوزیت ‌مغناطیسی کاراگینان- مونتموریلونیت و حذف رنگ کریستال ویوله از پسابهای صنعتی  ناظر علمی :
سنتز نانو ساختارهای ستاره ای پلی آنیلین و پلی آنیزیدین با هسته مرکزی تانیک اسید به روش اکسیداسیون شیمیایی و بررسی برخی خواص آنها  ناظر علمی :
اصلاح سلولز با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم برای حذف فلزات سنگین  ناظر علمی :
سنتز و شناسایی پلی استایرن از طریق پلیمریزاسیون ATRP و تهیه ی مخلوط پلی استایرن- چیتوسان شبکه ای شده و استفاده از این مخلوط پلیمری در حذف فلزات سنگین از آب  ناظر علمی :
کاربرد اورگانو سیلیکاهای نانو حفره منظم عامل‌دار شده جدید در حذف رنگ‌ها و فلزات سمی از پساب‌های صنعتی   ناظر علمی :
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت پلي يورتان-كربن نانو تيوب با استفاده از پليمريزاسيون كنترل شده راديكالي  ناظر علمی :
تعیین میزان برهمکنش و حذف مولکول های کوچک قطبی روی نانو نیترید بور با استفاده از محاسبات DFT و سنتز و محاسبات کوانتمی (تعیین پایداری و بررسی طیف سنجی) بر روی ترکیبات نفتیل تیوسیلان ها  ناظر علمی :
سنتز نانو میسلهای حساس به دما و pH بر پایه¬ی 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات - N-4- وینیل بنزیل –N,N- دی اتیل آمین- N- ایزوپروپیل آکریل آمید کاربرد آنها بعنوان حاملین دارو در سیستم های دارورسانی کنترل شده  ناظر علمی :
سنتز3،2،1-تری آزول های جدید برپایه مشتقات کوجیک اسید از طريق واكنش 3،1-دوقطبي   ناظر علمی :
: سنتز و شناسایی مشتقات جدید دی سیانو متیلن-H4-پیران و بررسی خواص اسپکتروسکوپی آنها  ناظر علمی :
سنتز و شناسایی یک ماکروآغازگرجدید پلیمریزاسیون انتقال اتم برپایه کوجیک اسید برای تهیه پلی استایرن و مطالعه برخی از خواص آن  ناظر علمی :
سنتز و بررسي فعاليت آنتي اكسيداني3،2،1-تری آزول های جدید از طريق واكنش حلقه زايي 3،1-دوقطبي آزيدو كوجيك اسيد با انواع آلكين ها   ناظر علمی :
سنتز و شناسایی کوپلیمرهای جدید 3،2،1-تری آزول بر پایه آزیدومتیل فنیل پایرون با استایرن و تهیه نانو کامپوزیت های مربوطه  ناظر علمی :
: سنتز و شناسایی کمپلکس های نیکل، کبالت، روی و مس با دی متیل1-[(5-هیدروکسی-4-اکسو-H4-پیران-2-ایل)متیل] H-1-1،2،3-تری آزول-5،4-دی کربوکسیلات و مطالعه خواص اسپکتروسکوپی آنها  ناظر علمی :
تهيه 1،2،3-تري¬آزول¬هاي داراي حلقه 4-پايرون از طريق واكنش حلقه¬زايي 1،3-دوقطبي آلكين– آزيد تحت شرايط ملايم در آب  ناظر علمی :
سنتز و شناسایی کوپلیمرهای 3،2،1-تری آزول بر پایه مشتق آزیدوکوجیک اسید با استایرن و تهیه نانو کامپوزیت های مربوطه  ناظر علمی :
سنتز کوپلیمر مالئیک انیدرید - 2-هیدروکسی اتیل متاآکریلات به روش پلیمریزاسیون رادیکالی و آمین دار کردن کوپلیمر با آمین ها  ناظر علمی :
سنتز آلکنهای جدید از واکنش ویتیگ نمک فسفونیوم H4-پیران-4-اون با انواع آریل آلدئیدها  ناظر علمی :
سنتز و شناسایی همو و کوپلیمرجدید برپایه کوجیک اسید با استایرن و تهیه نانوکامپوزیت مربوطه با مونت موریلونیت  ناظر علمی :
پلیمریزآسیون رادیکالی انتقال اتم پلی متیل متا آکریلات با استفاده از آغازگر ](5- بنزیلوکسی)-4- اکسو-H4- پیران-2-ایل[ متیل-2-برومو-2-متیل پروپانوات و مطالعه برخی از خواص آن  ناظر علمی :
(بنیادی) 3- دی اتوکسی فسفوریلوکسی-1،2،3-بنزوتری-آزین-4(H3)-اون (DEPBT): به عنوان یک معرف جدید و ملایم برای سنتز بتا-لاکتام ها  ناظر علمی :
(بنیادی) سنتز، شناسایی و پلیمریزاسیون منومر جدید آکریلیک شامل حلقه 3،2،1-تری آزول و H4-پیران-4-اون و ارزیابی فعالیت ضد باکتری آنها  ناظر علمی :
(بنیادی) سنتز 3،2،1- تری¬آزولها¬ی جدید شامل بخش کوجیک اسید از طریق واکنش حلقه زایی3،1 - دوقطبی آزید-آلکین  ناظر علمی :
(بنيادي) 1- سنتز¬مشتقات¬تري¬فنيل¬متان¬از¬واكنش¬N, N-دي¬متيل¬آنيلين با انواع¬آلدئيدهاي¬آروماتيك¬وهتروآروماتيك 1388.07.18 1389.02.20  ناظر علمی :
(بنيادي) سنتز مشتقات 1، 2، 3- تري آزول از 2-(4- آزيدومتيل فنيل)-6-فنيل- H4- پيران-4- اون   ناظر علمی :
(بنيادي) سنتز تركيبات 4،1- دي¬كربونيل از طريق واكنش آلدول آريل¬گلي¬اكسال¬ها با كتون¬ها درحضور كاتاليزور بازي 1390.06.23 1392.02.02افتخاري سيس باقر ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :