مهناز سرائی

m_saraei@pnu.ac.ir
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، مرکز تبریز
استادیار
شیمی
سیستان و بلوچستانکارشناسیشیمی کاربردی13721376
تبریزکارشناسی ارشدشیمی آلی13771380
تبریزدکتریشیمی آلی13801386
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI12 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه42 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) 1- سنتز¬مشتقات¬تري¬فنيل¬متان¬از¬واكنش¬N, N-دي¬متيل¬آنيلين با انواع¬آلدئيدهاي¬آروماتيك¬وهتروآروماتيك 1388.07.18 1389.02.20  ناظر علمی :
(بنيادي) سنتز مشتقات 1، 2، 3- تري آزول از 2-(4- آزيدومتيل فنيل)-6-فنيل- H4- پيران-4- اون   ناظر علمی :
(بنيادي) سنتز تركيبات 4،1- دي¬كربونيل از طريق واكنش آلدول آريل¬گلي¬اكسال¬ها با كتون¬ها درحضور كاتاليزور بازي 1390.06.23 1392.02.02افتخاري سيس باقر ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :