مهدی عامری

ameri.mehdi53@yahoo.com---- mehdi.ameri@pnu.ac.ir
09123320130
mehdi53ameri.blogfa.com
تحقیق و پژوهش در خصوص مسائل اجتماعی
دانشگاه پیام نور استان قزوین
مربی
علوم اجتماعی
دانشگاه ازاد اسلامیکارشناسیعلوم اجتماعی- مردم شناسی13771380
دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزکارشناسی ارشدعلوم اجتماعی- مردم شناسی13831385
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه12 مورد مشاهده
بررسی جامعه شناختی نقش اماکن مذهبی بر اعتقادات مردم تهران1396تالیفسینا نگار
کتاب کمک آموزشی کارشناسی ارشد- زبان تخصصی رشته علوم اجتماعی1392تدوینمهر سبحان
خیزش مشروطیت، علل ایجاد و تبعات پس از ان1395تالیفسینا نگار
گذری بر الگوهای تربیتی در شاهنامه فردوسی1395تدوینسینا نگار
طرح گرنت نیاز سنجی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قزوین--- فاقد همکار ناظر علمی : سرکار خانم دکتر وحیده علیپور
علاقه مندی در تحقیق و بررسی مسائل اجتماعی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :