محمد فضیلتی

mfazilati@pnu.ac.ir
09131160261
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان اصفهان
استاد
شیمی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC15 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI18 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه79 مورد مشاهده
فیزیولوژی تغذیه1391تالیف 
نانو قیر1394تالیف 
فیزیولوژی گوارش1391تالیف 
صرع صاعقه ای در مغز1391تالیف 
نقش آنزیم ها در صنایع غذایی1388تالیف 
پریبیوتیک ها و پروبیوتیک ها1393ترجمه 
بیوشیی1388تالیف 
(كاربردي) بررسي همبستگي ژنتيكي خانوادگي ژن TCF7L2 با ديابت نوع 2 در خانواده هاي ديابتي اصفهان و مقايسه ميزان انتقال اا مرتبط با بيماري از والدين به فرزندان سالم و بيمار 1390.02.13 1391.02.12بزرگزاد مژگان ناظر علمی :
(كاربردي) كاربرد نانو ذرات اكسيد روي بر پايداري رنگ سبز و كاهش بار ميكروبي كنسرو نخود سبز 1389.11.16 1390.08.23کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي فعاليت و پايدارسازي آنزيم آلفا آميلاز بر روي نانوحفره زئوليتي 1389.11.23 1391.07.03  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي گونه هاي غالب پوشش گياهي(گون سفيد و گون زرد و علفخواران (قوچ و ميش وحشي در 3منطقه حفاظت شده قميشلو . كلاه قاضي و مونه نصر اصفهاني محمد ناظر علمی :
(كاربردي) رابطه ph خون حجامت با مزاجها در زنان 1390.02.13 1391.03.10جلال مراديان ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :