دکتر محمد هادی امین ناجی

aminnaji@pnu.ac.ir
02188891832
02184224/4729
09213894281
aminhadi94@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/mohammad-hadi-amin-naji-
Instagram.com/mh_aminnaji
پیاده روی، شنا، مطالعه
دانشگاه پیام نور استان تهران
دانشیار
علوم قرآن و حدیث و نهج البلاغه
تهرانکارشناسیالهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی13651369
تربیت مدرسکارشناسی ارشدعلوم قران و حدیث13711375
قمدکتراعلوم قران و حدیث13821389
اجراییدفتر مرکزی جهاد دانشگاهیکارشناس برنامه ریزی آموزشی13681369
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز ساوهمدیر آموزش مرکز ساوه13731376
اجراییسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیمسول برنامه ریزی مدیریت تحقیقات در مرکز آموزش13751380
مدیریتیملایررئیس دانشگاه پیام نور مرکز ملایر13781380
مدیریتیدانشکده علوم حدیثمدیر دفتر تحصیلات تکمیلی و پذیرش دانشجو13801382
مدیریتیدانشکده علوم حدیث شهر ری معاون دانشجویی و فرهنگی13821384
آموزشیسازمان مرکزیعضو شورای تخصصی الهیات گرایش علوم قران و حدیث13831387
اجراییسازمان مرکزیمسئول راه اندازی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور13841387
مدیریتیسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورمدیر گروه علوم قران و حدیث دانشگاه پیام نور13871389
مدیریتیسازمان مرکزی دانشگاه پیام نوررئیس مرکز آزمون دانشگاه13871391
مدیریتیسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورسرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی13911392
مدیریتیسازمان مرکزیمدیرکل دفتر ریاست دانشگاه پیام نور13921393
اجراییسازمان مرکزیعضو کمیته منتخب بخش الهیات و علوم اسلامی1393کنون
مدیریتینشریه علمی آموزه های نهج البلاغهعضو هیات تحریریه و جانشین سردبیر/ دبیر تخصصی1394کنون
اجراییانجمن ایرانی علمی نهج البلاغهعضو هیات موسس13941395
مدیریتیاستان تهرانمدیر گروه آموزشی و پژوهشی علوم قرآن و حدیث و نهج البلاغه13941396
مدیریتیسازمان مرکزی دانشگاه پیام نوردبیر شورای تخصصی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث1395 
اجراییانجمن ایرانی علمی نهج البلاغهعضو هیئت رئیسه و ناظر1395کنون
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
تگرش مثبت به انسان از دیدگاه نهج البلاغه1392تالیفنشر نورا
مجموعه کتابهای مبین و معین ویژه آموزش های دینی مبلغان خارج از کشور در شش جلد1378تالیفالهدی
نقد آراء آلبانی در باره قرآن ربانی1396تالیفنشر ماهواره
تفسیر موضوعی معاد و معادباوری در قرآن و نهج البلاغه1396تالیفراز نهان
بررسی و تبیین مفاهیم خطبه غدیر  ناظر علمی :
تدریس زبان خارجه( انگلیسی) ترجمه متون از انگلیسی به فارسی در مباحث مربوط به نهج البلاغه
تدریس زبان خارجه( انگلیسی) ترجمه متون از انگلیسی به فارسی در مباحث مربوط به علوم قرآن و حدیث
تدریس روش تحقیق پیشرفته در دوره دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
تدریس زبان قرآن در دوره دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
برگزاری کارگاه های روش تحقیق دوره میانی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و معارف نهج البلاغه در دانشگاه قرآن و حدیث
برگزاری کارگاه های روش تحقیق دوره میانی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث و رشته نهج البلاغه در دانشگاه پیام نور
تشکیل کارگاه های چگونگی تنظیم طرح نامه ( پروپوزال) نویسی ویژه دوره های تحصیلات تکمیلی
تدریس درس فقه الحدیث در دوره دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
تدریس درس علوم نهج البلاغه در دوره دکترای تخصصی علوم و معارف نهج البلاغه
کارشناس شرح عهد نامه مالک اشتر در برنامه عین والقلم رادیو گفتگو ( برنامه مناسبتی از قربان تا غدیر در سال 1396)
کارشناس معرفی کتب مرتبط با بررسی اهداف عاشورا و قیام حسینی در برنامه خط خون رادیو گفتگو ( برنامه مناسبتی دهه اول محرم سال 1396)