سید محمد سجادیان

sajadiyan@pnu.ac.ir
03133596662
sajadiyan@pnu.ac.ir
مدیریت دانش - مهندسی سیستم - طراحی مهندسی - مستند سازی فنی -
دانشگاه پیام نور استان اصفهان
مربی
مهندسی صنایع
اصفهانکارشناسی-7680
مازندرانکارشناسی ارشدصنایع8183
اجراییوزارت نیروکارشناس استاندارد8184
اجراییتهران سازمان مدیریت صنعتی بخش مشاوره فرآیند و عارضه یابی8182
اجراییاصفهان گروه صنعتی انتخابمشاور8486
مدیریتیسازمان صنایع دریاییمدیر دانش8586
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه15 مورد مشاهده
مدیریت پیچیدگی ( تاریخچه معیار ها ابزار ها روش ها )1396تالیفکانون پژوهش
آموزش گام به گام دنیای آی پی ها1391ترجمهکانون پژوهش
(كاربردي) استخراج و ترسيم نقشه دانش پژوهشكده زير سطحي 1391.06.01 1393.06.01کارفرماي طرح: سازمان صنايع دريايي گروه صنايع شهيد قرباني ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي زير ساختهاي لازم جهت استقرار مديريت دانش در دانشگاه پيام نور استان اصفهان 1389.12.15 1390.06.27  ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :