محمد حسین شعبانی

mhsh74@yahoo.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان مازندران
استادیار
الهیات
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اجراییپیام نور مرکز بهشهرمعاون اداری و مالی 13711376
اجراییپیام نور مرکز بهشهرمدیر گروه علوم انسانی13761380
اجراییپیام نور مرکز بهشهررییس مرکز13871396
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
سقوط قصاص با عفو برخی از اولیا1391تالیف 
آشنایی با فقه1391تالیف 
سقوط قصاص با عفو برخی از اولیاء  ناظر علمی :
(كاربردي) سقوط قصاص   ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :