محمد حسین شعبانی

mhsh74@yahoo.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان مازندران
استادیار
الهیات
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اجراییپیام نور مرکز بهشهرمعاون اداری و مالی 13711376
اجراییپیام نور مرکز بهشهرمدیر گروه علوم انسانی13761380
اجراییپیام نور مرکز بهشهررییس مرکز13871396
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
سقوط قصاص با عفو برخی از اولیا1391تالیف 
آشنایی با فقه1391تالیف 
سقوط قصاص با عفو برخی از اولیاء  ناظر علمی :
(كاربردي) سقوط قصاص   ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :