مصطفی نوری جویباری

m_njoybari@pnu.ac.ir
011-35375054
mostafa_umz@yahoo.com
نظریه جبری گراف ، ترکیبیات ، نظریه گروه ها
دانشگاه پیام نور استان مازندران
مربی
ریاضی
دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار)کارشناسی ریاضی محض13781382
دانشگاه مازندرانکارشناسی ارشدریاضی گرایش جبر13821384
اجراییدانشگاه پیام نور واحد هادی شهرمسئول پژوهش13881390
اجراییدانشگاه پیام نور واحد هادی شهرمسئول حراست13901395
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه20 مورد مشاهده
ریاضی عمومی 21394تدوینانتشارات مولفان تهران
ریاضی پایه (با تاکید برحل تمرین)1394تدوینانتشارات مولفان تهران
شاخص های توپولوژیک و گروه تقارن های دسته ای نامتناهی از نانوساختار های جدیدسیامک فیروزیان ، علیرضا اشرفی ، مصطفی نوری جویباری ناظر علمی :
(كاربردي) مساله چراغ هاي راهنمايي در شهر هاي استان مازندران با استفاده از رنگ آميزي گراف هاي فازي 1390.11.11 1391.11.11کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
نرم افزار پیشرفته مهندسی MATLAB و نرم افزار ویرایشگر XEPERSIAN
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :