سید علی سید رزاقی

arazzaghi@pnu.ac.ir
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان تهران
استادیار
مهندسی عمران
دانشگاه تبریزکارشناسی مهندسی عمران/عمران13801385
دانشگاه علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدمهندسی عمران/زلزله13851387
دانشگاه علم و صنعت ایراندکتریمهندسی عمران/زلزله13871391
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :