مریم شمس سولاری

shamssolary@pnu.ac.ir
http://scholar.google.com/citations?user=hKljMWsAAAAJ&hl=en
دانشگاه پیام نور استان اصفهان
استادیار
ریاضی
دانشگاه صنعتی اصفهان*ریاضی کاربردی  
دانشگاه گیلان*ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)  
Hamburg University of Technology, Germany*Academic Visitor at Institute for Reliable Computing, Professor Siegfried M.Rump  
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI9 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه16 مورد مشاهده
روش های محاسبات عددی1395تالیفدانشگاه پیام نور
(بنيادي) توزیعی از مقادیر ویژه برای دسته ای خاص از ماتریسهای ساختاریافته  ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
(بنيادي) توصيف روشهاي عددي براي يافتن خواصي از ماتريسهاي متقارن و نواري تاپليتز 1391.04.10 1392.01.31  ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
(بنيادي) تجربه هاي عددي براي يافتن كوچكترين مقدار ويژه بوسيله خواصي از ماتريس شبه معين مثبت 1392.03.18 1393.01.30  ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
Numerical linear algebra
Numerical analysis
Matlab and Maple, Mathematica Softwares
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :