سیامک فیروزیان بندپی

firouzian-s@yahoo.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان مازندران
استادیار
ریاضی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه12 مورد مشاهده
جبر 3 مقدمه ای برای جبر پیشرفته1391تالیف 
(بنيادي) رده بندي گراف هاي كيلي نرمال يال انتقال روي گروه هاي آبلي غير ورودي   ناظر علمی :
(توسعه اي) رده شاخص هاي توپولوژيك و گروه تقارن هاي دسته اي نامتناهي از نانو ساختارهاي جديد نوري جويباري مصطفي-386083 ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :