سیدمهدی میرحسینی عالیزمینی

m_mirhosseini@pnu.ac.ir
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کنترل بهینه، کنترل فازی، سیستم های دینامیکی
دانشگاه پیام نور استان مازندران
استادیار
ریاضی
دانشگاه علوم پایه دامغانکارشناسیریاضی کاربردی13791383
دانشگاه صنعتی اصفهانکارشناسی ارشدریاضی کاربردی گرایش کنترل بهینه13831385
مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهراندکتریریاضی کاربردی گرایش کنترل بهینه13891394
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه10 مورد مشاهده
ریاضیات پایه با رویکرد حل تمرین1394تالیف 
ریاضی عمومی (دو1394تالیف 
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نرم افزار پیشرفته مهندسی MATLAB و نرم افزار ویرایشگر XEPERSIAN
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :