وحید امین

vahid.amin1985@yahoo.com
www.psychologyinfo.blogfa.com
دانشگاه پیام نور استان مازندران
دستیار علمی
حسابداری
دانشگاه پیام نور مرکز بهشهرکارشناسیحسابداری  
پیام نور مرکز بهشهرکارشناسی ارشدحسابداری  
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
حسابداری، نرم افزار های حسابداری، نرم افزار متلب، spss، eviwse،
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :