رضا قادری

R_ghaderi86@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان غربی - ارومیه
استادیار
عضو علمی
علوم و تحقیقات تهراندکتراجغرافیا و برنامه ریزی روستایی13831387
آموزشیدانشگاه پیام نور ارومیهعضوعلمی13721399
آموزشیمدرس پیام نور شهرستان سقز مدرس13791383
آموزشیپیام نور نقده مدرس13811385
اجراییشورای شهر پیرانشهر رئیس شورا 13821386
اجراییشورای شهر رئیس شورای شهر شهرستان پیرانشهر 13821386
اجراییشورای شهر نایب رییس شورای شهر استان 13821386
مدیریتیپیام نور پیرانشهررئیس دانشگاه13831386
آموزشیپیام نور استان مدیر تربیت بدنی 13881390
اجراییپیام نور استان مدیر پژوهش و فناوری 13901392
آموزشیپیام نور استان مدیر کتابخانه مرکز ارومیه13921395
آموزشیپیام نور استان مدیر تحصیلات تکمیلی مرکز ارومیه 13931395
آموزشیدانشگاه غیر انتفاعی اذر آبادگان مدرس13951398
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کتاب برنامه ریزی شهری، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی 1392تالیفزرنوشت
احياي بافت هاي فرسوده شهري1399تالیفزرنوشت
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :