عباس عظیمی روشن

*****
*****
گلستان - گرگان
استادیار
علوم پایه