مصطفی امینی

dr.mostafa56@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمانشاه - کرمانشاه
دانشیار
ریاضی
دانشگاه پیام نور مرکز همدانکارشناسیریاضی محض13761381
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهرانکارشناسی ارشدریاضی محض - گرایش جبر13831385
مرکز تحصیلات تکمیلی و دکتری دانشگاه پیام نور تهراندکتریریاضی- گرایش جبر جابجایی و همولوژی13901394
اجراییدانشگاه پیام نورمعاون دانشگاه پیام نور مرکز سنقر13881390
اجراییدانشگاه پیام نورعضو شورای پژوهشی استان13971399
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها9 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI12 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :