دکتر احمد طاهری

a_taheri@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
بوشهر - بندر گناوه
مربی
مدیریت
علامه طباطباییکارشناسیمدیریت صنعتی13671370
شهید بهشتیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی13711374
پیام نوردکتریمدیریت بازرگانی13881398
اجراییپیام نور گناوه بندر گناوهمسئول راه اندازی دانشگاه پیام نور - واحد بندر گناوه13771378
مدیریتیبندر گناوهرئیس واحد گناوه13781386
مدیریتیمنطقه 5 پیام نورمدیرگروه بازرگانی منطقه 5 دانشگاه پیام نور13851387
مدیریتیاستان بوشهرمدیر گروه استانی13901394
مدیریتیشهرداری بندر گناوهشهردار بندر گناوه13931394
مدیریتیاستان بوشهرمدیرگروه استانی13971400
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :