عباس احمدی

Dr.ahmadi@pnu.ac.ir
09112583892
abbasahmadi@ut.ac.ir
مازندران - ساری
استادیار
مدیریت
دانشگاه تهراندکتریمدیریت(بازاریابی)13861390
آموزشیدانشگاه تهرانمدرس13891393
آموزشیدانشگاه پیام نورهیئت علمی13931397
مدیریتیدانشگاه پیام نور پیام نور مرکز بهشهرریاست دانشگاه پیام نور13981399
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
زبان
مذاکرات بین المللی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :