عباس حاجیها

hajiha.mpnu1339@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
پژوهش در فلسفه ، اقتصاد اسلامی ، فقه ، اطلاع رسانی و کتابداری
مازندران - ساری
استادیار
الهيات و معارف اسلامي
دانشگاه شهید مطهریدکتریفلسفه تطبیقی  
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه19 مورد مشاهده
طبع و شقاوت(اخلاق1391تالیف 
فلسفه اطلاع رسانی و دانش1390تالیف 
تئوری ولایت اقتصادی معصوم1390تالیف 
نردبان سلوک1391تالیف 
مقدمه و تصحیح و تعلیق و تعریب و عناوین مفسر بر کتاب بدایه الحکمه علامه طباطبایی1390تالیف 
تدثیر حیات علمی و عملی ابن شهر آشوب ساروی مازندرانی بر نسل جوان1392تالیف 
حرکت در عوالم 3گانه1391تالیف 
روح و نفس1391تالیف 
مباحث نظری و عملی عدالت نزد امیرالمومنین ع1390تالیف 
علم النفس و انسانشناسی1390تالیف 
مقدمه ، تصحیح و توضیحاتی بر رساله مختصره علامه شیخ مهدی امامی مازندرانی1388تالیف 
(ساير موارد) انسانشناسي نزد جوادي آملي کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(ساير موارد) ترجمه و تعليقات جديد بر بدايه الحكمه علامه طباطبايي کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(ساير موارد) شرح و تفسير تعريفات مفيد اصفهاني از تعريف 50 تا 60   ناظر علمی :
(بنيادي) جهان و خدا در آراء و انديشه هاي علامه جوادي آملي کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) مباني و روش فلسفي خواجه نصير الدين طوسي و بابا افضل كاشاني و ابداعات فلسفي آن دو کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(ساير موارد) مباني و روش فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي و بابا افضل كاشاني ... 1390.06.08 1392.06.08  ناظر علمی :
(ساير موارد) جهان و خدا در اراء علامه جوادي آملي 1389.01.15 1389.12.19کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) رويكردي به معماي جذر اصم در حوزه فلسفي شيراز کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) رويكردي به معماي جذر اصمدر حوزه شيراز کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي و مطالعه منطق در حوزه جذر اصم در ميان فيلسوفان مكتب شيراز کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :