عباس سهراب زاده

a.sohrabzadeh56@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ادبیات، محیط زیست
ایلام - ایلام
استادیار
علوم سیاسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان ایلامرییس مرکز ایلام13901392
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان ایلامرییس دانشگاه استان13971400
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :