عبدالمهدی نوریان

noorian_m@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ایلام - ایلام
مربی
زیست شناسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزشیپيام نور ايلاممربي13891399
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :