عبدالرضا صفری حلاوی

a.safari@pnu.ac.ir
09166409795
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خوزستان - اندیمشک
دانشیار
فلسفه و رکلام اسلامی
اصفهانکارشناسیفلسفه13701374
اصفهانکارشناسی ارشدفلسفه13741377
تهراندکتریفلسفه13841389
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
ظهور و دگردیسی من در آیده باوری المانی1391تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تدریس زبان تخصصی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :