ابوالفضل فراهانی

afarahani@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
سازمان مرکزی - سازمان مرکزی
استاد
علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدتربیت بدنی  
دانشگاه تربیت مدرسدکتریتربیت بدنی  
اجراییدانشگاه پیام نورراه‌اندازي گروه آموزشي تربيت ‌بدني  
اجراییدانشگاه پیام نورراه‌اندازي رشته تربيت‌بدني در مقطع كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكتري  
آموزشیدانشگاه پيام ‌نورسرپرست گروه آموزشي تربيت‌ بدني13691379
آموزشیدانشگاه پيام ‌نورمدير تربيت ‌بدني13701376
مدیریتیدانشگاه پیام نورمدير توسعه‏ مراكز دانشگاهي و تحصيلات تكميلي13751379
مدیریتیدانشگاه پیام نورمدير هماهنگي مناطق و مراكز دانشگاه13751376
اجراییمدير توسعه دانشگاه پيام نورتأسيس 67 مركز و واحد دانشگاهي13751379
مدیریتیدانشگاه پیام نورمدير تدوين منابع درسي دانشگاه13791381
آموزشیدانشگاه پیام نوررئیس دانشکده علوم انسانی13811383
اجراییرئيس دانشكده علوم انسانيهمكاري در تأسيس و راه‏ اندازي 7 رشته در مقطع كارشناسي ارشد و در 3رشته در مقطع دكتري دانشگاه پیام نور13811383
مدیریتیدانشگاه پیام نورمعاون دانشجويي دانشگاه13831384
مدیریتیدانشگاه پیام نورمعاون سنجش و دانشجويي دانشگاه13841385
مدیریتیدانشگاه پیام نورمعاون پژوهشی دانشگاه13851386
مدیریتیدانشگاه پیام نوررئيس پژوهشكده آموزش باز و از راه دور13861388
آموزشیدانشگاه پيام ‌نورمدیر گروه تربیت بدنی13881390
آموزشیدانشگاه پيام ‌نورمدیر دوره دکتری تربیت بدنی13881395
اجراییدانشگاه پيام ‌نورسرپرست مرکز آموزش و همکاری های بین الملل13901392
اجراییدانشگاه پيام ‌نورمدیر کل برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل13921392
مدیریتیدانشگاه پيام ‌نورسرپرست دانشگاه پیام نور13921393
اجراییدانشگاه پيام ‌نورمشاور رییس دانشگاه در امور راهبردی13931394
مدیریتیدانشگاه پيام ‌نورمعاون آموزشی دانشگاه13941395
رتبه های علمی کسب شده و جوایز14 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی13 مورد مشاهده
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر8 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها66 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC27 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI19 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی148 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب18 مورد مشاهده
سازماندهی و مدیریت ورزش1389ترجمهدانشگاه پیام نور
نمونه سوالات کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و تغذیه1386تالیفبامداد کتاب
آمادگی جسمانی و تندرستی (فراهاني ، شعباني مقدم)1389تالیفاندیشه های حقوقی
تربیت بدنی عمومی 1 1383تالیفدانشگاه پیام نور
آسیب شناسی ورزشی (فراهاني ، آقاياري)1376تالیفدانشگاه پیام نور
حرکات اصلاحی1380تالیفدانشگاه پیام نور
چگونه تحقیق کنیم؟ (ابراهيم زاده، فراهاني ، سرمدي)1383ترجمهدانشگاه پیام نور
بازاریابی ورزشی (فراهانی، قربانی)1395تالیفدانشگاه پیام نور
آمادگی جسمانی برای زندگی سالم (فراهاني ، آقاياري)1384ترجمهدانشگاه پیام نور
مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی1388تالیفدانشگاه پیام نور
روشی برای زندگی بهتر (فراهاني ، آقاياري)1376ترجمهدانشگاه پیام نور
کمک های اولیه1375تالیفدانشگاه پیام نور
کمردرد (پیشگیری و درمان) (فراهاني ، شعباني مقدم)1387تالیفکاشفان
مهارتهای زندگی (فراهاني و همكاران)1385تالیفدانشگاه پیام نور
آناتومی حرکتی و توانایی های ورزشی (فراهاني ، شجاع الدين)1381ترجمهدانشگاه پیام نور
مجموعه سوالات آناتومی و فیزیولوژی1388تالیفبامداد کتاب
زبان تخصصی رشته تربیت بدنی (علي محمدي، فراهاني ، آقاياري)1381تالیفدانشگاه پیام نور
آمار پژوهشگری و تحقیق (فراهاني و همكاران)1390تالیفپژوهشگاه تربیت بدنی
اصول بیو مکانیک و تحلیل حرکت (آقاياري، فراهاني)1391ترجمهحتمی
مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی (قاسمی، فراهاني)1393تالیفدانشگاه پیام نور
اصول مقدماتی فعالیت های بدنی (فراهانی،اسد،سراجی)1393تالیفعلم و حرکت
نمونه سولات کارشناسی ارشد حرکت شناسی1386تالیفبامداد کتاب
بیومکانیک ورزشی (اصول و مفاهیم) (امینی،فراهانی،آقایاری)1394تالیفدانشگاه پیام نور
اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی (هادوي، فراهاني ، ايزدي)1391تالیفپژوهشگاه تربیت بدنی
اصول آموزش بسکتبال (فراهاني ، سياري)1387تالیفدانشگاه پیام نور
مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی1388تالیف 
زبان انگلیسی تربیت بدنی (فراهاني ، آقاياري)1387تالیفدانشگاه پیام نور
مدیریت زیست محیطی در ورزش (فراهانی،شعبانی مقدم)1395تالیفحتمی
تربیت بدنی عمومی 21370تالیفدانشگاه پیام نور
قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی با تاکید بر پایان نامه نویسی (فراهاني ، شعباني مقدم)1390تالیفپژوهشگاه تربیت بدنی
ورزش های بومی - محلی سیستان و بلوچستان (فراهاني ، شهركي)1388تالیفجهاد دانشگاهی
حقوق ورزشی (فراهاني ، نصيرزاده، وطن دوست)1391تالیفپژوهشگاه تربیت بدنی
ورزش برای کودکان و نونهالان (فراهاني ، شعباني مقدم)1389تالیفاندیشه های حقوقی
پایگاه های اطلاعات علمی در تربیت بدنی (فراهاني ، اسلامي)--تالیفحتمی
سیاست و روابط بین الملل در ورزش (شعبانی مقدم، فراهانی)1395تالیفجهاد دانشگاهی
حرکت درمانی (فراهاني ، شعباني مقدم)1388تالیفحتمی
کمک های اولیه1381تالیفدانشگاه پیام نور
روش های تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی (فراهاني، باورساد)1391ترجمهحتمی
آشنایی با آسیب های ورزشی (آقایاری،فراهانی،امینی)1394تالیفدانشگاه پیام نور
مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی (فراهاني ، سرتیپی، زنگنه)1392ترجمهحتمی
مدیریت پژوهش (فراهاني و رضايي صوفي)1390تالیفپژوهشگاه تربیت بدنی
اصول آموزش تنیس روی میز (فراهاني، رمضانپور)1382تالیفدانشگاه پیام نور
کار آفرینی در ورزش (فراهاني ، نصیرزاده)1392تالیفانجمن مدیریت ورزشی
روش تحقیق در تربیت بدنی1387ترجمهدانشگاه پیام نور
تئوری های سازمان و مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشی (قاسمی، فراهاني)1393تالیفدانشگاه پیام نور
حرکت شناسی1384تالیفدانشگاه پیام نور
تربيت‌بدني عمومي 2 1380تالیفدانشگاه پیام نور
مدیریت سازمانهای ورزشی (کشاورز، فراهاني)1388تالیفانجمن تربیت بدنی
(ساير موارد) بررسي هزينه هاي اقتصادي آموزش دروس عملي تربيت بدني در سيستم آموزش راه دور و مقايسه آن با آموزش حضوري   ناظر علمی :
(ساير موارد) بررسي هزينه ها كيفيت آموزشي و سطح يادداري دانشجويان تربيت بدني دانشگاه پيام نور و مقايسه آن با دانشگاه هاي حضوري دانشگاه پيام نور   ناظر علمی :
(ساير موارد) مقايسه عملكرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني نظام آموزش از راه دور با حضوري و ارائه الگوي برنامه ريزي آموزشي   ناظر علمی :
(ساير موارد) مقايسه سطح خودپنداره تحصيلي و رفتار ورودي دانشجويان دانشكده علوم انساني در سه رشته منتخب دانشگاه پيام نور با دانشگاه هاي حضوري   ناظر علمی :
(ساير موارد) طرح جامع توسعه دانشگاه پيام نور (افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو   ناظر علمی :
(ساير موارد) انطباق برنامه درسي دوره كارشناس ارشد تربيت بدني با مهارت هاي كارافريني از ديدگاه دانشجويان و كارفرمايان   ناظر علمی :
(ساير موارد) تقاضامحوري در پژوهش هاي تربيت بدني با تاكيد بر رساله هاي دكتري پژوهشكده تربيت بدني وزارت علوم رضائي صوفي مرتضي-393076 ناظر علمی :
(ساير موارد) رابطه عادات استراحتي و ناهنجاريهاي اسكلتي در ايرانيان ميانسال استان هاي منتخب كشور 1389.01.01 1391.08.14  ناظر علمی :
(ساير موارد) وقوع صدمات در دوازده رشته ورزشي در ايران سازمان تربيت بدني   ناظر علمی :
(ساير موارد) رابطه بين ناهنجاري هاي وضعيتي ستون فقرات با وسايل و عادات استراحتي ايرانيان ميانسال در پنج استان منتخب كشور و ارائه تمرينات و الگوي اصلاحي مناسب   ناظر علمی :
(ساير موارد) ارزيابي دروني گروه تربيت بدني   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :