ابوالفضل توسلی

A.tavassoli@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اکولوژی کشاورزی، کشاورزی پایدار، مدلسازی رشد گیاهان زراعیّ، زراعت گیاهان دارویی
سیستان و بلوچستان - زاهدان
دانشیار
علوم کشاورزی
دانشگاه زابلکارشناسی ارشدزراعت13851387
دانشگاه زابلدکتریزراعت13881393
اجراییدانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، ستاد استانمدیر پژوهش و کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان13941395
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز زاهدانمعاون آموزشی و پژوهشی مرکز زاهدان13951397
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز زاهدانمدیر تحصیلات تکمیلی مرکز زهدان13951397
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز زاهدانسرپرست دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان1401000
اجراییدانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستانسرپرست دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان1401000
مقالات منتشر شده در نشریات ISI11 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی37 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
فناوری های سبز نوظهور، انتشارات دانشگاه تربت حیدریه1400ترجمهبرای خرید و مشاهده مشخصات کتاب به لینک http://mybooks1401.loxblog.com مراجعه نمایید
اکولوژی، انتشارات دانشگاه تربت حیدریه1394تالیفبرای خرید و مشاهده مشخصات کتاب به لینک http://mybooks1401.loxblog.com مراجعه نمایید
(كاربردي) بررسي نسبي كشت كلزا در سيستان کارفرماي طرح: موسسه آموزش عالي ناظر علمی :
(كاربردي) بازاريابي و سازمتندهي شبكه توزيع محصولات شهرستان زابل مطالعه موردي هندوانه کارفرماي طرح: موسسه آموزش عالي ناظر علمی :
(كاربردي) اثر نسبتهاي مختلف كود دامي و عناصر كم مصرف   ناظر علمی :
(كاربردي) اثر سطوح مختلف كود دامي و عناصر كم مصرف بررخي خصوصيات فيزيولوژي گندم بهاره   ناظر علمی :
زبان انگلیسی
تسلط به برخی نرم افزار های آماری نظیر SAS. SPSS. MATLAB. MSTATC
آشناسیی با برخی نرم افزاری شبیه سازی رشد گیاهان زراعی نظیر AquaCrop. CERESWHEAT. WOFOST