دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری

esnaashari2000@gmail.com
09111117048
esnaashari2000@gmail.com
مازندران - بابل
دانشیار
علوم اقتصادی
دانشگاه مازندرانکارشناسیاقتصاد13501353
دانشگاه تربیت مدرسکارشناسی ارشداقتصاد13611365
دانشگاه تربیت مدرسدکتریاقتصاد13671373
مدیریتیدانشگاه مازندرانرئیس دانشکده اقتصاد13651366
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز بابلعضو هیأت علمی13651397
مدیریتیدانشگاه مازندرانرئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران13731374
مدیریتیدانشگاه پیام نوررئیس دانشگاه پیام نور منطقه9(مازندران و گلستان و سمنان)13731377
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان مازندرانرئیس دانشگاه پیام نور استان مازندران13791383
مدیریتیتهرانرئیس تجدید نظر شورای زقابت ریاست جمهوری با حکم رئیس جمهور13891395
مدیریتیتهرانعضو کمیته منتخب و کمیته تخصصی و هیأت ممیزه پیام نور کشور13911395
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز بابلمدیر گروه حسابداری و مدیریت و اقتصاد13951397
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
توزیع کالا و تاثیر آن بر عرضه و تقاضا در اسلام1363تالیفوزارت بازرگانی
راهنمایی و مشاوره و داوری بیش از 200 پایان نامه کارشناسی ارشد و حدود 20 رساله دکترا  ناظر علمی :
تخصص در زمینه اقتصاد اسلامی و مدیریت اجرایی (سابقه مدیریت در سطح استان به عنوان رئیس منطقه 9) و سردبیری مجله مالیه اسلامی
سخنرانی در مجالس مذهبی و علمی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :