esnaashari2000@gmail.com
09111117048
esnaashari2000@gmail.com
دانشگاه پیام نور استان مازندران
دانشیار
اقتصاد
دانشگاه مازندرانکارشناسیاقتصاد13501353
دانشگاه تربیت مدرسکارشناسی ارشداقتصاد13611365
دانشگاه تربیت مدرسدکتریاقتصاد13671373
مدیریتیدانشگاه مازندرانرئیس دانشکده اقتصاد13651366
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز بابلعضو هیأت علمی13651397
مدیریتیدانشگاه مازندرانرئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران13731374
مدیریتیدانشگاه پیام نوررئیس دانشگاه پیام نور منطقه9(مازندران و گلستان و سمنان)13731377
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان مازندرانرئیس دانشگاه پیام نور استان مازندران13791383
مدیریتیتهرانرئیس تجدید نظر شورای زقابت ریاست جمهوری با حکم رئیس جمهور13891395
مدیریتیتهرانعضو کمیته منتخب و کمیته تخصصی و هیأت ممیزه پیام نور کشور13911395
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز بابلمدیر گروه حسابداری و مدیریت و اقتصاد13951397
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
توزیع کالا و تاثیر آن بر عرضه و تقاضا در اسلام1363تالیفوزارت بازرگانی
راهنمایی و مشاوره و داوری بیش از 100 پایان نامه کارشناسی ارشد و حدود 10 رساله دکترا  ناظر علمی :
تخصص در زمینه اقتصاد اسلامی و مدیریت اجرایی (سابقه مدیریت در سطح استان به عنوان رئیس منطقه 9) و سردبیری مجله مالیه اسلامی
سخنرانی در مجالس مذهبی و علمی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

موضوع پیام :
متن پیام :