عادل اسوار

a_asvar@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فيزيك فضايي و كهكشاني
بوشهر - بندر بوشهر
مربی
فیزیک
خليج فارس بوشهركارشناسيفيز يك13771381
كردستانكارشناسي ارشدفيزيك13821385
آموزشی دانشگاه پیام نور استان بوشهرمدیرگروه آموزشی و پژوهشی رشته فیزیک13861400
آموزشیدانشگاه پیام نور استان بوشهرمدیرگروه آموزشی و پژوهشی علوم پایه13901392
مدیریتیدانشگاه پیام نورمرکز بوشهرمعاون آموزشی و پژوهشی مرکز13921393
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان بوشهررییس گروه پژوهش و کارآفرینی 13931396
اجراییدانشگاه پیام نور استان بوشهردبیر شورای پژوهشی13931396
اجراییدانشگاه پیام نور استان بوشهردبیر شورای کارآفرینی13931396
اجراییدانشگاه پیام نور استان بوشهرعضو کمیته تجدید نظر انضباطی 13931400
اجراییدانشگاه پیام نور کشورعضو کمیته ارتقا و پژوهش در حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه13941396
اجراییدانشگاه پیام نورمرکز بوشهر تاسیس مرکز رشد خلاقیت و شکوفایی 13951400
اجراییدانشگاه پیام نور استان بوشهرعضو مجمع سازمان بسیج اساتید استان بوشهر13961398
اجراییدانشگاه پیام نور استان بوشهرعضو فنی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 13961400
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه23 مورد مشاهده
نوسانات و اتلاف امواج مغناطوهيدروديناميك در تاج خورشيد1397تالیفپودر
راز پیدایش کیهان و چگونگی رشد تکاملی ستارگان1398تالیفتات
حيات ستاره خورشيد از تولد تا غول سرخ1398تالیفتات
مبانی اساسی فیزیک پلاسما و امواج مغناطوهیدرودینامیک(چاپ دوم)1401تالیفهرمزان
مبانی اساسی فیزیک پلاسما و امواج مغناطوهیدرودینامیک1399تالیفهرمزان
(كاربردي) بررسي جزر و مد درياها و اقيانوسها و بررسي طراحي نيروگاه هاي جزر و مدي با نيروگاه هاي ابي و بررسي سيستمهاي مختلف تبديل انرژي جزر ومد   ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي مباني فيزيك پلاسما مشتمل بر نوسانات ميدانهاي ام اچ دي و نظريه مداري ميدانهاي الكترومغناطيسي   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي مباني فيزيك پزشكي هسته اي مشتمل بر توليد راديو نوكلوييدها و پرتو داروها براي تشخيص و درمان بيماري ها   ناظر علمی :
(بنيادي) تحليل و بررسي اختر فيزيك ستاره اي مشتمل بر ساختار فيزيكي و پارامترهاي معرف آنها و همچنين بررسي انواع طيف هاي ستاره اي الي الخصوص خورشيد بعنوان ستاره مدل 1389.10.05 1389.12.28  ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه و تحليل انواع ذرات بنيادي مشتمل بر ديناميك و سينماتيك نسبيتي آنها و مطالعه الكتروديناميك كوانتومي 1389.10.29 1389.12.28  ناظر علمی :
(كاربردي) ترابرد الكتروني پل مولكولي Ca@C60   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :