عادل سلطانی

Soltani@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمانشاه - پاوه
مربی
مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشگاه رازیکارشناسیمهندسی آبیاری13761380
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدمهندسی آبیاری و زهکشی13811384
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه- واحد پاوهمسئول راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های عمومی دانشگاه 13871388
آموزشیمراکز و واحدهای دانشگاه های پیام نور استان کرمانشاهتدریس دروس رشته های مهندسی کشاورزی و مهندسی عمران13871401
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه- واحد پاوهمسئول فرهنگی، دفتر توسعه و سازماندهی، مدیریت مالی و برنامه ریزی و علمی پژوهشی کانون بسیج اساتید دانشگاه 13881401
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه- مرکز اسلام آباد غربجانشین مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه 13921394
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه- مرکز اسلام آباد غربمعاون آموزشی دانشگاه 13921394
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه- مرکز اسلام آباد غربمسئول برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه13921394
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاهعضو شورای هم اندیشی و اتاق فکر دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه13931394
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاهعضو کمیته فنی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه13931395
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها14 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی4 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي سيلاب حوزه¬هاي رازآور و روانسر با توزيع¬هاي آماري و روش گرادكس 1387.11.27 1388.12.25کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) تأثير قطع آبياري و مقادير مختلف نيتروژن بر عملكرد دانه و صفات فيزيولوژيك ذرت 1392.09.13 1392.06.25  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :