افسانه بنی طالبی دهکردی

*****
*****
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
استادیار
مهندسی کامپیوتر