افشین مقدسی

moghadasi@pnu.ac.ir
09189432264
afshin.moghadasi@yahoo.com
ایلام - ایلام
استادیار
تربیت بدنی
شهید باهنر کرمانکارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی7882
رازی کرمانشاهکارشناسی ارشدحرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی8486
اصفهاندکتریحرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی9397
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز ایلاممعاون دانشگاه پیام نور مرکز ایلام13991401
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه13 مورد مشاهده
100 پرسش و پاسخ در زمینه آسیب های ورزشی1392ترجمه 
شانه، مفصل بی ثبات1391تالیف 
(كاربردي) ارتباط بين طول شست و اولين استخوان كف پايي با ناهنجاري شست كج 1390.02.22 1391.03.18عباسي دره بيدي مريم کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير 8 هفته تمرينات بازتواني بر كاهش درد و بهبود هدايت عصبي مچ دست بيماران مبتلا به سندرم مجراي مچي 1390.07.07 1391.11.01عباسي دره بيدي مريم ، روشني سجاد کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) مقايسه شيوع علائم پيش از قاعدگي در دختران ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاهي 1387.12.26 1388.09.08عباسي دره بيدي مريم ، عبدي هادي کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بازي هاي رايانه اي و شيوع اختلالات عضلاني - اسكلتي در دانش آموزان پسر 12-15 ساله 1389.12.07 1390.02.18عباسي دره بيدي مريم کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :