سید افشین موسوی چلک

Mousavi_af@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
سازماندهی دانش، بازیابی اطلاعات، علم سنجی
مازندران - ساری
دانشیار
علم اطلاعات و دانش شناسی
فردوسی مشهدکارشناسییعلم اطلاعات و دانش شناسی13701374
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالکارشناسی ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی۱۳۷۶۱۳۷۹
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراندکتری تخصصیعلم اطلاعات و دانش شناسی۱۳۸۴۱۳۸۸
اجراییمجلس شورای اسلامیمدیر فناوری اطلاعات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد13771384
آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلعضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی۱۳۸۴۱۳۹۰
آموزشیدانشگاه پیام نور مازندرانعضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی۱۳۹۰ 
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز رامسررئیس دانشگاه۱۳۹۲ 
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه17 مورد مشاهده
پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی1390تالیف 
فهرستگان مجازی1392تالیفکتابدار
فرایند جستجو: رویکرد نظری و کاربردی1395تالیفمدیران دانش وابسته به موسسه فرهنگی هنری فردای روشن تهران
مرجع شناسی اسلامی1392تالیف 
(كاربردي) بررسي كميت و كيفيت توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي پيام نور استان مازندران در پايگاه استنادي ISI 1390.10.11 1392.09.30کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
آشنایی با نرم افزار Spss، آشنایی با نرم افزارهای علم سنجی،
آشنایی با نرم افزار Spss، آشنایی با نرم افزارهای علم سنجی، طراحی وب سایت
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :