احد گل قاسم قره باغ

Ahad_318@pnu.ac.ir
09143484291
09143484291
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان غربی - ارومیه
استادیار
مهندسی کشاورزی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
فرآوری تولیدات دام و طیور1394تالیف 
فرآوری تولیدات دام و طیور1394تالیف 
(كاربردي) مطالعه ارزش غذايي تفاله دانه هاي ماء الشعير سازي بعنوان يك خوراك جايگزين در تغذيه دام   ناظر علمی :
(كاربردي) تعيين تراكم برخي مواد معدني مهم در تغذيه دام و طيور فاز اول: دانه كاه و سبوس گندم- دانه و كاه جو 1390.04.11 1390.08.03کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) تعيين ازت اوره اي شير بعنوان ابزاري براي مديريت تغذيه و شيردهي گاو شيري آذربايجان غربي 1389.11.10 1390.10.21کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :