احمد علی پور

-----
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تهران - تهران
استاد
روانشناسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC47 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI16 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی45 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه37 مورد مشاهده
بازیهای رایانه ای1391تالیف 
راهنمای انتشاراتی ی انجمن روانشناس آمریکا1392ترجمه 
(كاربردي) مقايسه عادات شمارش با انگشتان در ايرانيها و غربي ها:اثر جنس و دست برتري   ناظر علمی :
(كاربردي) كارايي مداخله افشاي هيجاني نوشتاري بر ارتقاي سلامت رواني بيماران دچار اختلالات روانژزشكي   ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه تفاوتهاي افراد چپ دست و راست دست از نظر عادتهاي شمارش با انگشت   ناظر علمی :
(كاربردي) مقايسه اثر بخشي مداخله رفتاري و تغذيه اي با مداخله شناختي بك در كنترل وزن و بهبود نيمرخ چربي، بهزيستي و كيفيت زندگي مرتبط با چاقي زنان داراي اضافه وزن و چاقي   ناظر علمی :
(كاربردي) كارايي مداخله افشاي هيجاني نوشتاري بر ارتقاي سلامت رواني-آپلود ندارد   ناظر علمی :
(بنيادي) مقايسه شمارش با انگشتان در دانش آموزان بينا و نابينا-بهمن94:قرارداد بارگزاري شود.   ناظر علمی :
(كاربردي) مقايسه انسجام مركزي در كودكان با و بدون اختلال يادگيري   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :