احمد دهقان

a.dehghan@pnu.ac.ir
ahmad.dehghan@yahoo.com
تاریخ، جامعه شناسی، هنر،
-----
-----
-----
دانشگاه یزدکارشناسیتاریخ13781382
شهید بهشتیکارشناسی ارشدتاریخ ایران باستان13831386
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
تاریخ هنرهای اسلامی 21396تالیفدانشگاه پیام نور
تاریخ فرهنگ و هنر ایران(پیش از اسلام)1393تالیفدانشگاه پیام نور
ایران و ارمنستان در بستر باستان1390تالیفققنوس فرهنگ
باستان شناسی ایران1393تالیفدانشگاه پیام نور
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :