اکبر بختیاری

akbar.bakhtiari@pnu.ac.ir
bakhtiari.a1@gmail.com
شیمی معدنی، شیمی مواد، شیمی/فیزیک مواد معدنی، نانو مواد، مواد دو بعدی، محاسبات DFT، الکتروکاتالیز، مطالعات طیف سنجی، کاربرد نانومواد در سلولهای خورشیدی-اپتوالکترونیک-حسگرها-(فتو-)الکتروکاتالیز-انرژی
آذربایجان غربی - نقده
استادیار
شیمی
استادیار گروه شیمی دانشگاه پیام نور
دانشگاه ارومیهکارشناسیشیمی محض13761380
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدشیمی معدنی13801382
دانشگاه تبریزدکتری تخصصیشیمی معدنی13831389
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها21 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI16 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
DFT studies on solids (e.g. solid state compounds, 2D materials, coordination polymers)
DFT studies on molecules and coordination complexes
Synthesis of organic ligands, coordination complexes and coordination polymers
Synthesis of nano particles (hydrothermal or solution processed synthesis, doping)
Electrochemistry
Electrocatalysis
Metal-organic halide perovskites
Spectroscopic methods
Crystal structure solution and refinement from single/twin crystal XRD data
Crystal structure determination and refinement using Powder-XRD data
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :