*****
*****
دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی
مربی
مهندسی فناوری اطلاعات