دکتر اکرم حمیدیان

hameedean@yahoo.com
09133940379
hamidian@pnu.ac.ir
جامعه شناسی و بررسی مسایل اجتماعی
اصفهان - اصفهان
استاد
علوم اجتماعی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی9 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
تراژدی مرگ سوژه در عصر رسانه1398تالیفساقی
تبیین نظری هفت مساله اجتماعی1401ترجمهجهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان
تدوین مجموعه مقالات همایش ملی آسیب ها و مسایل اجتماعی ایران1390تدوین 
فقر ، نابرابری، طرد اجتماعی1396تالیفجامعه شناسان
(كاربردي) مطالعه رابطه بين پايگاه اجتماعي و اقتصادي وكيفيت زندگي   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي آماري مناقشه بين زن مرد در اصفهان يوسفوند حسن رضا-385531 کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
کار با نرم افزارهای تخصصی spss و لیزرل
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :