علی بختیاری

bakhtiari1546@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
حفظ و تفسیر قران
همدان - تویسرکان
مربی
مدیریت دولتی
دانشگاه تهران کارشناسیمدیریت دولتی7276
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدمدیریت دولتی7679
اجراییپیام نور مرکز تویسرکانعضو شورای فرهنگی   
اجراییپیام نور مرکز تویسرکانمدرس مدعو 7886
اجراییپیام نور مرکز تویسرکانمربی و نماینده بسیج اساتید 8898
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي ارزشيابي عملكرد كاركنان پيام نور استان همدان گودرزي سعيد-384271 ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي هوش هيجاني و تاثير آن بر سبك مديريت در مراكز پيام نور استان همدان 1393.01.30 1394.04.03  ناظر علمی :
مهارت در زمینه حفظ و مفاهیم قرانی
کسب رتبه برتر حفظ جز 30 در مسابقات سراسرس اعضای هیات علمی کشور
کسب رتبه اول رشته قرایت قران استانی
کسب رتبه اول رشته مفاهیم قرانی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :