علی براتی دوین

alibaratidevin1969@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خراسان رضوی - قوچان
استادیار
مدیریت بازرگانی و مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه13 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر بر توانمند سازي كارشناسان و رابطه آن با انگيزش(مطالعه موردي:سازمان آب و فاضلاب مشهد 1391.07.30 1391.11.17كريم زاده سميه-436517 ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :