علی افتخاری

ali.eftekhari@pnu.ac.ir
09151612150
a.alieftekhari@gmail.com
خراسان جنوبی - بیرجند
استادیار
مهندسی کشاورزی
دانشگاه بیرجندکارشناسیزراعت و اصلاح نباتات13761380
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشداصلاح نباتات13811384
دانشگاه کرماندکتریاصلاح نباتات -ژنتیک بیومتری13911395
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) تعيين ژنوتيپهاي هيبريد پايدار سورگوم علوفه اي با استفاده از آماره هاي مختلف تجزيه پايداري و سازگاري   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي اثر متقابل زنوتيپ و محيط در عملكرد ارقام گندم   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :