علی فرزد

alifarzad@pnu.ac.ir
09133584176?? 03535248512
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تحقیقات در زمینه های حقوق بویژه حقوق عمومی
یزد - مهریز
مربی
حقوق
آزاداسلامی تهران مرکزیکارشناسی ارشدحقوق عمومی13801383
اجراییدادگستریمدیر دفتر دادگستری، مسوول واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری، مسوول آموزش دادگستری13821386
آموزشیدانشگاه پیام نور استان یزدمدیر گروه حقوق دانشگاه پیام نور استان یزد13861388
آموزشیدانشگاه پیام نورمسوول آموزش13861386
اجراییدانشگاه پیام نور استان یزدمشاور و نماینده حقوقی دانشگاه پیام نور استان یزد13861401
اجراییدانشگاه پیام نورمسوول امور عمرانی13871391
اجراییشورای حل اختلافعضو شورای حل اختلاف13871390
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز مهریزعضو هیات اجرایی جذب مدرسین مدعو دانشگاه پیام نور مرکز مهریز13891401
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز مهریزعضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز مهریز13921393
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کارشناس و مشاور حقوقی،
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :