دکتر علی محمد شریفی

alisharifi77@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
امور پژوهشی
اردبیل - بیله‌سوار
مربی
علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیکارشناسی علوم سیاسی13771380
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیکارشناسی ارشدعلوم سیاسی13811383
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراندکتریعلوم سیاسی و مسایل ایران13951401
اجراییدانشگاه پیام نور واحد بیله سوارمسئول امور فرهنگی و تربیت بدنی13861396
رتبه های علمی کسب شده و جوایز2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
فرهنگ وتوسعه نظام های سیاسی1392تالیفجهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
تحولات سیاسی قوانین انتخاباتی مجلس شورای ملی و اسلامی ایران1389تالیفجهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم
راهنما وبانک سوالات امتحانی اصول علم سیاست1391تالیفخردمندان
مجلس قانونگذاری وتوسعه سیاسی ایران1395تالیفجهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
راهنما وبانک سوالات امتحانی جامعه شناسی قشرها ونابرابریهای اجتماعی1388تالیفاستادی
راهنما وبانک سوالات امتحانی جامعه شناسی قشرها ونابرابریهای اجتماعی1391تالیفخردمندان
راهنما وبانک سولات امتحانی اصول علم سیاست1389تالیفاستادی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
امور پزوهشی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :