علی نگین تاجی

negintaji@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مطالعه، پژوهش ،همراهی خانواده،ورزش،تفریح
فارس - نورآباد
مربی
علوم تربیتی
دانشگاه شیرازکارشناسیعلوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی7680
دانشگاه شهیدبهشتی تهرانکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی8083
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکزنورآبادممسنیعضو علمی841401
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه11 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :