علی شجاعی فرد

Ashojaeifard@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تهران - تهران
دانشیار
مدیریت کارآفرینی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه123 مورد مشاهده
وصیتنامه سیاسی -الهی امام خمینی1393تالیف 
مبانی فکری جشن های 2500 ساله شاهنشاهی1392تالیف 
تاثیرپدیده مهاجرت برآینده اروپا1392تالیف 
(بنيادي) جريانهاي اصلي تايخنگاري دردوره پهلوي   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :