علی اکبر اقبالی

eghbalialiakbar@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
-----
-----
-----
دانشگاه صنعتی اصفهانکارشناسیمهندسی عمران - عمران7680
دانشگاه یزدکارشناسی ارشدمهندسی عمران - سازه8083
آزاد یزددکتریمهندسی عمران - مدیریت ساخت94 
اجراییاستانداری یزدکارشناس امور شورای فنی استان یزد (کمیته های آموزش- نظارت- پیمان- استاندارد کردن مصالح)8486
اجراییمهندسین مشاور ایوان عمارت یزدمسئول گروه سازه8895
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) ارزيابي عملكرد سازه اي ساختمانهاي آموزشي مراكز در حال ساخت دانشگاه پيام نور استان يزد   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :