دکتر علی باقر نظریان

a.bnazarian@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اختلالات اسکلتی عضلانی، آسیب شناسی ورزشی، بیومکانیک ورزشی، فوتبال، بدمینتون، کوهنوردی، دوچرخه سواری...
لرستان - نورآباد
استادیار
تربیت بدنی
شهید چمران اهوازکارشناسیتربیت بدنی و علوم ورزشی13791383
اصفهانکارشناسی ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی13841386
خوارزمی تهراندکتراآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی13911396
آموزشیپیام نور استان لرستانمدیر تربیت بدنی، مدیر گروه علوم انسانی، مدیر گروه علوم تربیتی و تربیت بدنی13861399
اجراییپارک علم و فناوریمدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان13931398
مدیریتیدانشگاه پیام نور نورآباد دلفان - لرستانرئیس واحد دانشگاهی13981402
مقالات منتشر شده در نشریات ISC6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی8 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه37 مورد مشاهده
مجموعه مقالات اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور1393تدوین 
ارزیابی دستی آسیبها و قدرت عضلانی1388تالیف 
اولین همایش منطقه ای کار آفرینی و توسعه1389تدوین 
آناتومی1388ترجمه 
فرهنگ لغت و اصطلاحات تربیت بدنی و علوم ورزشی1391تالیف 
(كاربردي) ميزان رضايتمندي، مشكلات و نيازهاي ورزشي مردان معلول حسي استان لرستان نظريان علي ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي كيفوز و لوردوز در سنين مختلف قرباني قهفرخي ليلا-392545 ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان كيفوز سينه اي در دانش آموزان شهرستان بندرعباس قرباني قهفرخي ليلا-392545 ناظر علمی :
(كاربردي) مشكلات و نيازهاي ورزشي زنان معلول حسي استان لرستان کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :